Algemene voorwaarden

Inleiding

Yuccies biedt een online spaarprogramma, waarmee Gebruikers geld kunnen verdienen door bijvoorbeeld het lezen van commerciële e-mails of het uitproberen van producten.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Yuccies. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de Website of een Overeenkomst sluit met Yuccies. Wij adviseren je dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Definities

1.1 Yuccies: CY Online B.V., gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69861102, handelend onder de naam Yuccies.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en een Account heeft aangemaakt.

1.3 Overeenkomst: de tussen Yuccies en Gebruiker bestaande overeenkomst.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5 Website: de website van Yuccies, te raadplegen via www.yuccies.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.6 Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker die zich heeft geregistreerd op de Website, toegang kan krijgen tot zijn Account en zich op de Website kan identificeren.

1.7 Account: de (persoonlijke) omgeving van Gebruiker op de Website, welke slechts toegankelijk is voor Gebruiker na invoering van zijn Inloggegevens en waarop de status van het Tegoed staat en bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.

1.8 Yuccies: de door Gebruiker via het spaarprogramma op de Website op te sparen credits, waarvan de waarde duidelijk op de Website vermeldt staat.

1.9 Tegoed: het totaal van de door Gebruiker opgespaarde Yuccies, uitgedrukt in Euro.

1.10 Aanbieder: de derde die via Yuccies (bijvoorbeeld via de Website of een mailing) aan Gebruikers een aanbieding doet, bij gebruikmaking waarvan een Gebruiker Yuccies kan verdienen, of waar Gebruiker met behulp van op de Website verkregen Kortingscodes aankopen kan doen.

1.11 Referral Link: de persoonlijke link die Yuccies aan Gebruiker verstrekt in zijn Account en welke Gebruiker aan derden kan verstrekken om zich aan te melden op de Website, zodat Gebruiker daarvoor Yuccies verkrijgt.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en Yuccies.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Website.

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden, wijziging van en/of uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Yuccies daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.


Artikel 3. Registratie

3.1 Om gebruik kunnen te maken van de Website dient Gebruiker zich te registreren. Registratie en het gebruik van de Website zijn kosteloos.

3.2 Registratie is slechts toegestaan voor Gebruikers die natuurlijk personen zijn die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die ouder zijn dan 18 jaar, handelingsbekwaam zijn, woonachtig zijn in Nederland of België, beschikken over een Nederlands en/of Belgisch rekeningnummer en de Nederlandse taal machtig zijn.

3.3 Gebruiker kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier op de Website in te vullen en te verzenden. Registratie is pas compleet nadat Gebruiker zijn Account heeft geactiveerd door op de hyperlink te klikken die Yuccies hem daartoe per e-mail heeft verstrekt.

3.4 Gebruiker dient het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door zich te registreren verklaart hij ook dit te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.

3.5 Tijdens het registratieproces kiest Gebruiker een wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Gebruiker dient zijn Inloggegevens strikt geheim te houden. Yuccies is niet verantwoordelijk voor misbruik van Inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een Gebruiker die inlogt op de Website, daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.

3.6 Indien Gebruiker weet of vermoed dat zijn Inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Yuccies daarvan in kennis te stellen, zodat Yuccies gepaste maatregelen kan nemen.

3.7 Yuccies staat slechts één Account per Gebruiker, huishouden en IP-adres toe. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts per Gebruiker, huishouden en IP-adres is niet toegestaan. Meerdere accounts zullen inclusief de verdiensten verwijderd worden.

3.8 Yuccies heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een Gebruiker te weigeren.


Artikel 4. Sparen Yuccies

4.1 Gebruiker kan Yuccies sparen door onder meer het ontvangen en lezen van commerciële e-mails, door in te gaan op aanbiedingen van Aanbieders welke te vinden zijn op de Website en in de te ontvangen e-mails, door het beantwoorden van quizvragen op de Website en door nieuwe Gebruikers aan te brengen (hierna tezamen: de “Acties”).

4.2 Op de Website en/of in de commerciële e-mails staat duidelijk vermeldt hoeveel Yuccies Gebruiker kan verdienen met een bepaalde Actie.

4.3 Verdiende Yuccies worden uiterlijk acht weken na deelnemen aan de Actie door Gebruiker bijgeschreven in het Account van Gebruiker, mits aan alle voorwaarden van de desbetreffende Actie is voldaan en de deelname van Gebruiker aan de Actie door de desbetreffende Aanbieder is goedgekeurd.


Artikel 5. Aanbrengen nieuwe Gebruikers

5.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid Yuccies te verdienen door het aanbrengen van nieuwe Gebruikers.

5.2 Gebruiker kan een nieuwe Gebruiker aanbrengen door hem de persoonlijke Referral Link te verstrekken die Yuccies hem verstrekt in zijn Account. Slechts indien de nieuwe Gebruiker zich aanmeldt op de Website via deze Referral link, geldt de nieuwe Gebruiker als aangebracht door Gebruiker en verkrijgt Gebruiker daarvoor Yuccies. Meldt de nieuwe Gebruiker zich op andere wijze aan, bijvoorbeeld zelfstandig via de Website, dan kan Gebruiker die de Referral link aan de nieuwe Gebruiker heeft verstrekt geen aanspraak maken op de bij het aanbrengen van een nieuwe Gebruikers behorende Yuccies.

5.3 Op de Website wordt duidelijk aangegeven hoeveel Yuccies Gebruiker kan verdienen door het aanbrengen van nieuwe leden

5.4 Yuccies behoudt zich het recht voor om het aantal Yuccies dat Gebruiker kan verdienen met het aanbrengen van nieuwe Gebruikers zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.


Artikel 6. Ontvangen van mailings

6.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid Yuccies te verdienen door het lezen van commerciële e-mails die afkomstig zijn van Yuccies. Door zich te registreren geeft Gebruiker Yuccies toestemming voor het toesturen van deze commerciële e-mails.

6.2 Gebruiker ontvangt slechts Yuccies voor het ontvangen en lezen van commerciële e-mails, indien hij klikt op de daartoe bestemde link, welke is opgenomen in het e-mailbericht. Indien Gebruiker niet klikt op de desbetreffende link kan hij geen aanspraak maken op de Yuccies die verdient kunnen worden met het lezen en/of ontvangen van het bericht.

6.3 De meeste mailings hebben een geldigheidsduur van 7 dagen na verzending van de mailing door Yuccies, tenzij in de mailing uitdrukkelijk anders is aangegeven. Slechts indien Gebruiker binnen deze geldigheidsduur op de daartoe bestemde link klikt, kan hij Yuccies verdienen als er voldoende aankopen/deelnames zijn gedaan. Is de geldigheidsduur van de mailing verstreken, dan kan Gebruiker geen aanspraak meer maken op Yuccies voor het ontvangen en/of lezen van de desbetreffende mailing.

6.4 Yuccies kan incidenteel ook mailings versturen waarmee Gebruiker geen Yuccies kan verdienen, maar waarmee Gebruiker geïnformeerd wordt over andere Acties waarmee hij Yuccies kan verdienen.


Artikel 7. Ingaan op aanbiedingen derden

7.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid Yuccies te verdienen door in te gaan op aanbiedingen van Aanbieders via de Website of de commerciële e-mails die Gebruiker van Yuccies ontvangt (zie Artikel 6: Ontvangen van maillings).

7.2 Gebruiker gaat in dat geval tevens een overeenkomst aan met deze Aanbieder. De Aanbieder kan eigen algemene voorwaarden hanteren.

7.3 Gebruiker ontvangt slechts Yuccies voor het ingaan op aanbiedingen Aanbieders indien hij voldoet aan alle bij die aanbieding genoemde voorwaarden. Gebruiker dient bij het ingaan op deze aanbiedingen bovendien het gebruik van cookies toe te staan en gebruik te maken van hetzelfde e- mailadres dat Gebruiker bij registratie bij Yuccies heeft opgegeven en welke tevens zijn gebruikersnaam op de Website is. Doet Gebruiker dat niet, dan kan Yuccies niet achterhalen dat Gebruiker ingegaan is op de desbetreffende Aanbieding en zullen geen Yuccies worden toegekend aan Gebruiker.

7.4 Indien Gebruiker de overeenkomst met de Aanbieder ontbindt (bijvoorbeeld door een beroep te doen op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46d BW), vernietigd of deze overeenkomst op andere wijze met terugwerkende kracht tot een einde komt, zal Gebruiker daarvoor geen Yuccies ontvangen.


Artikel 8. Kortingscodes

8.1 Yuccies kan op de Website Kortingscodes verstrekken. Deze Kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Yuccies behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

8.2 Gebruiker dient Kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de Aanbieder. Doet hij dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.

8.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de Website vermeldt.

8.4 De Aanbieder kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de Aanbieder zelf).


Artikel 9. Uitbetaling Tegoed

9.1 Yuccies zal het Tegoed aan Gebruiker uitkeren indien aan de volgende vereisten is voldaan:
· het totale Tegoed bedraagt minimaal 25,00 euro;
· Gebruiker heeft een verzoek tot uitbetaling gedaan via zijn Account op de Website;
· Gebruiker heeft de actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens heeft ingevuld en een IBAN-nummer opgenomen in zijn Account;
· Gebruiker heeft gehandeld in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

9.2 Yuccies zal zich inspannen om betalingsverzoeken binnen een periode van één maand af te handelen. Yuccies geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

9.3 Yuccies behoudt zich het recht voor om door Gebruiker gespaarde Tegoed uit te keren indien Gebruiker een verzoek doet tot uitbetaling vanaf de uitbetalingsgrens.

9.4 Het Tegoed van Gebruiker is geldig gedurende 12 maanden na de laatste activiteit (inlog, click op betaalde e-mail) van Gebruiker. Daarna zal het Tegoed komen te vervallen en vervalt iedere aanspraak van Gebruiker ten aanzien van het Tegoed.

9.5 Gebruiker kan een Tegoed van maximaal 150,00 euro opsparen. Op het moment dat het Tegoed van Gebruiker de grens van 150,00 euro bereikt, kan hij geen Yuccies meer sparen totdat hij conform lid 1 van dit artikel een verzoek tot uitbetaling heeft gedaan en Yuccies aan dit uitbetalingsverzoek heeft voldaan. De vanaf het moment van het bereiken van het genoemde limiet tot het moment van uitbetaling verdiende Yuccies zullen niet worden bijgeschreven in het Account van Gebruiker. Gebruiker kan ook na de uitbetaling van zijn Tegoed geen aanspraak meer maken op de in deze periode verdiende Yuccies.

9.6 Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Gebruiker om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens (en eventuele IBAN-nummers). Yuccies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door Gebruiker aanleveren van onjuiste gegevens, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

9.7 Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Gebruiker of een ander Account.

9.8 Tegoed kan slechts worden overgemaakt naar een Nederlands of Belgisch rekeningnummer.

9.9 Gebruiker kan haar Tegoed ook doneren aan een goed doel mits het Tegoed minimaal 25 euro bedraagt. Gebruiker kan in zijn of haar Account aangeven aan welk goed doel hij/zij wil doneren. Yuccies maakt één keer per kwartaal alle gedoneerde bedragen over aan de gekozen goede doelen.

9.10 Gebruiker kan haar Tegoed ook gebruiken voor het aanschaffen van kortingscodes en cadeaubonnen via de website van Yuccies. Yuccies kan geen enkele garantie geven over welke Kortingscodes/cadeaubonnen er wanneer beschikbaar zijn. Voor alle Kortingscodes en cadeaubonnen geldt zolang de voorraad strekt en op = op.


Artikel 10. Gedragsregels

10.1 Gebruiker zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich bij het gebruik van de Website en het uitvoeren van de Acties gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig lid. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:
– alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Yuccies;

– geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of rechten van derden;

– geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers van de Website;

– geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden die verband houden met het Gebruik van de Website, bijvoorbeeld met het doel om conform artikel 5 Algemene Voorwaarden Yuccies te verdienen door het aanbrengen van nieuwe Gebruikers.

10.2 In het geval Gebruiker de in deze Algemene Voorwaarden geformuleerde gedragsregels – in het bijzonder lid 1 van dit artikel – schendt, verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 500,00 euro per gebeurtenis, onverminderd het recht van Yuccies om volledige schadevergoeding te vorderen.

10.3 Gebruiker vrijwaart Yuccies voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit schending van deze Algemene Voorwaarden.

10.4 Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker en/of het overtreden van de Algemene Voorwaarden door Gebruiker, is Yuccies gerechtigd Gebruiker toegang tot de Website te ontzeggen en zijn Account te verwijderen. Opgespaard Tegoed zal daarbij komen te vervallen.


Artikel 11. Privacy

11.1 Yuccies verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

11.2 Op de Website en in de e-mails afkomstig van Yuccies kunnen zich links naar webpagina's van derden bevinden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. Yuccies is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.


Artikel 12. Onderhoud en storingen

12.1 Yuccies heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Website, bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Yuccies zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker zoveel mogelijk op de hoogte stellen van geplande buitengebruikstelling. Yuccies is echter nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling.

12.2 Yuccies heeft het recht om de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit van de Website, zal Yuccies proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Yuccies is echter niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.


Artikel 13. Duur/beëindiging/opschorting

13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door zijn Account op de Website te verwijderen.

13.2 Indien Gebruiker één jaar of langer niet actief is op Yuccies – dat wil zeggen dat Gebruiker één jaar of langer niet heeft ingelogd op de Website of heeft deelgenomen Acties – dan heeft Yuccies het recht om het Account van Gebruiker te verwijderen.

13.3 Na verwijdering van het Account door Gebruiker of Yuccies is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk, kan Gebruiker geen Yuccies meer verdienen en komen de door Gebruiker opgespaarde Yuccies te vervallen.

13.4 Yuccies behoudt zich het recht voor om de Website te staken en de Overeenkomsten per direct tussentijds te beëindigen. Opgespaarde Yuccies komen in dat geval te vervallen. Indien Gebruiker echter een Tegoed van meer dan 25,00 euro heeft opgespaard, zal Yuccies het Tegoed aan Gebruiker uitkeren, mits deze binnen 30 dagen na bekendmaking van de staking op de Website of per elektronische berichtgeving een uitbetalingsverzoek doet conform artikel 9 Algemene Voorwaarden.


Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Yuccies behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3 Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, conform artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Yuccies zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.5 Gebruiker zal Yuccies zo spoedig informeren over wijziging in zijn contact-, persoons- of rekeninggegevens, door deze te wijzigen in zijn Account op de Website.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

CY Online B.V.
H.o.d.n. Yuccies 
Slenkstraat 221
1441 MN Purmerend 

KvK-nummer: 69861102
BTW-nummer: NL858041996B01